வேனில் மழை…

வேனில் மாலையில் வெளுக்குது மழையே
காணும் யாவும் காட்சிப்பிழையே
நீளும் நதி தொடும் சாலைக் கடலே
மதுரையம்பதியோ வருணன் ஆடும் திடலே…

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

கூதல் விதைத்து
காதல் வளர்க்கும்
கூடல் மழை…

Posted in Uncategorized | Leave a comment

கூதல் கூட்டும்
சமத்தாகப் பொழியும்
மெளன மழை…
அவள் பயந்தணைக்க
காதல் கூட்டும்
இடி இடித்துப் பொழியும்
முரட்டு மழை…

Posted in Uncategorized | Leave a comment

எல்லோரும் அள்ளியணைக்கும்
மழை
எடுப்பார் கைப்பிள்ளை…

Posted in Uncategorized | Leave a comment

மழை எழுதும்
கவிதையின் நிறம்
பச்சை…

Posted in Uncategorized | Leave a comment

சுடச்சுட எழுதிச் செல்கிறது
மழை
மனம் விரும்பும்
ஈரக் கவிதைகளை…

Posted in Uncategorized | Leave a comment

எந்த விதை முளைத்து நிற்கும் இன்று பெய்யும் மழை குடித்து???

Posted in Uncategorized | Leave a comment